Uprawnienia do ulg
Redakcja: Mariusz Ciechanowski
Dodany: 21.04.2011, wyświetleń: 14323
grafika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej

w Inowrocławiu oraz rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia

obowiązuje od 25.04.2019Podstawa Prawna: Zarządzenie Nr 119/2019 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu oraz rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia.


 

 

 

Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów przysługują


1)      dzieciom w wieku do 4 lat;


2)      osobom, które ukończyły 65 rok życia;


3)   osobom posiadającym legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" -     I stopnia lub legitymację „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu";


4)      osobom posiadającym legitymację „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu",


5)      osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i ich opiekunom


6)      osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym, z przyczyn:

          a)      choroby narządu wzroku (04-O),

          b)      zaburzenia głosu, mowy i chorób słuchu (03- L),


7)      przewodnikom osób wymienionych w pkt 6 lit. a;


8)   dzieciom niepełnosprawnym do 16 roku życia oraz młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 lat oraz ich opiekunom;


9)   żołnierzom czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem żołnierzy zawodowych oraz osobom odbywającym służbę zastępczą;


10)  umundurowanym funkcjonariuszom Policji, Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej;


11)  przewodniczącym Zarządów Osiedli;


12)   wszystkim osobom - w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez  Samochodu;


13)   wszystkim osobom - w dniu 1 listopada każdego roku;


14)   osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i związków zawodowych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.;


15)   osobom, które nie wykonywały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych;


16)   weteranom i weteranom poszkodowanym w misjach poza granicami państwa, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;


17)  kombatantom lub osobom zajmującym się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r., poz. 276);


18)   osobom, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r., poz. 276);


19)  osobom, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 690);


20)  osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, o których mowa w ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.


2. Z uprawnienia do bezpłatnego przewozu psa może skorzystać osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a, jeżeli pies ten pełni funkcję przewodnika dla tej osoby.


Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów są odpowiednio:


1)      dla osób określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 - dokument stwierdzający wiek dziecka, np. książeczka zdrowia dziecka, paszport;


2)      dla osób określonych w § 2 ust. 1 pkt 2- karta miejska- bezpłatny bilet dwuletni - dla osób będących mieszkańcami Inowrocławia, dla pozostałych - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek osoby uprawnionej oraz adres zameldowania; 

                                   

3)      dla osób określonych w § 2 ust. 1 pkt 3 - legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia" lub „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej;


4)      dla osób określonych w § 2 ust. 1 pkt 4 - legitymacja „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej;


5)      dla osób określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 - legitymacja osoby niepełnosprawnej oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej;


6)       dla osób określonych w § 2 ust. 1 pkt 6 - karta miejska - bezpłatny bilet dwuletni lub do czasu obowiązywania ulgi;  

                                  

7)      dla osób określonych w § 2 ust. 1 pkt 8 - karta miejska - bezpłatny bilet dwuletni lub do czasu obowiązywania ulgi; 

                                   

8)      dla osób określonych w § 2 ust. 1  pkt 9 - książeczka wojskowa;


9)      dla osób określonych w § 2 ust. 1 pkt 10 - legitymacja służbowa;


10)  dla osób określonych w § 2 ust. 1 pkt 11 - legitymacja wydana przez Biuro Rady Miejskiej w Inowrocławiu oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej;


11)   dla osób określonych w § 2 pkt 14 i 15 - decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej;


12)   dla osób określonych w § 2 pkt 16 - legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej;


13)  dla osób określonych w § 2 pkt 17 i 18 - legitymacja osoby represjonowanej, o której mowa w art. 7 ust. 5  ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276) lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej;


14)  dla osób określonych w § 2 pkt 19 - legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej;


15)  dla osób określonych w § 2 pkt 20 - legitymacja osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wydawana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej.      2. Opiekuna osoby wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 5 i 8 oraz przewodnika, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7, wskazuje osoba uprawniona do korzystania z bezpłatnych przejazdów.


 

Do ulgi 50 % przy przejazdach uprawnione są następujące osoby


1)      dzieci powyżej 4 roku życia i do ukończenia 7 roku życia lub do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego;


2)      uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich, policealnych i pomaturalnych do ukończenia 24 roku życia;


3)      emeryci i renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, przed ukończeniem 65 roku życia, nie osiągający wynagrodzenia lub dochodu określonego w odrębnych przepisach, powodującego zawieszenie świadczeń emerytalnych i rentowych oraz ich współmałżonkowie, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego;


4)      osoby posiadające legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" - II i III stopnia.


Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z 50 % ulgi są odpowiednio


1)      dla osób określonych w § 4 pkt 1 - dokument stwierdzający wiek dziecka, np. książeczka zdrowia dziecka, paszport albo zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej;


2)      dla osób określonych w § 4 pkt 2 - legitymacja szkolna;


3)      dla osób określonych w § 4 pkt 3 - legitymacja emeryta - rencisty, dla współmałżonka zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego wydane przez terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub organ właściwy ds. rent i emerytur oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej;


4)      dla osób określonych w § 4 pkt 4 - legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II lub III stopnia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej.


Pasażerowie uprawnieni do ulg i zwolnień na podstawie dokumentów poświadczających uprawnienia, wymienionych w § 3 ust. 1 i § 5, mogą w tym celu posługiwać się kartą elektroniczną imienną.Uprawnienia pracowników MPK sp. z o.o. w Inowrocławiu i innych osób do przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Inowrocławiu określa Załącznik nr 11 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

 

 

 

 

Wyszukiwarka
rozwiń
Baner Facebook F.png
Baner_punkty.png
baner_260_75.png
logo_e-podroznik.JPG
logo-color-260-120_w_k.png
Rozklad_wizualizacja.png
Baner_www_Ebilet_black.png
menu »
Uslugi_baner_reklama.png
ban_praca.jpg
ban_bip.jpg
SKP_baner.png
Uslugi_baner_sz.jpg
PFP_2018_poziom_260px.jpg
ekojanosik_baner.png
image001.jpg
Gepard_Biznesu_2017_baner260px.jpg
Baner_2017.png
Blues_w_autobusie_baner_D.png