Przepisy porządkowe
Redakcja: Mariusz Ciechanowski
Dodany: 19.10.2016, wyświetleń: 2224
grafika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepisy porządkowe. Załącznik do Uchwały Nr XXII/222/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016 r.

 

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1. Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu ręcznego w środkach komunikacji zbiorowej w Inowrocławiu mają na celu:

1) zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej;

2) ochronę zdrowia, życia i mienia osób korzystających ze środków miejskiej komunikacji zbiorowej.

§ 2. 1. Obsługa pojazdu, pracownicy nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów uprawnieni są do udzielania wskazówek i uwag oraz wydawania poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podróżnych, prawidłowe funkcjonowanie przewozów organizowanych przez Miasto Inowrocław oraz egzekwowanie przepisów porządkowych.

2. Podróżny obowiązany jest do podporządkowania się poleceniom, o których mowa w ust. 1.

§ 3. W przypadku zmiany trasy lub dłuższych postojów kierujący pojazdem oraz pracownicy nadzoru ruchu obowiązani są do poinformowania podróżnych o zmianie przebiegu ustalonej trasy lub czasu przejazdu.

§ 4. 1. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe lub na przystanku, powinien powiadomić o jej znalezieniu obsługę pojazdu albo Policję lub inne organy porządkowe.

2. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi w pojazdach lub na przystankach regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział 2

Przewóz osób

 

§ 5. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają wysiadający.

2. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:

1) podczas ruchu pojazdu;

2) przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu;

3) w trakcie zamykania drzwi, bądź po usłyszeniu sygnału zamknięcia drzwi

lub odjazdu pojazdu.

3. Podróżni obowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku trasy (linii):

1) gdy jest to wyznaczony przystanek dla wysiadających;

2) gdy pojazd zakończył obsługę danej trasy;

3) gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy;

4) na polecenie obsługi pojazdu, nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów.

4. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest po zakończeniu przez kierującego pojazdem czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy

i po podjechaniu na przystanek dla wsiadających.

5. Kierujący pojazdem po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 4, powinien niezwłocznie podjechać na przystanek dla wsiadających, w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe.

§ 6. Podróżni zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy.

§ 7. 1. Podróżny zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" zobowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierującego pojazdem poprzez wciśnięcie przycisku sygnalizacyjnego „STOP" lub „na żądanie", a w przypadku braku odpowiedniego przycisku - poprzez zgłoszenie kierującemu pojazdem potrzeby zatrzymania na takim przystanku.

2. Osoba zamierzająca wsiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie" powinna zasygnalizować kierującemu pojazdem ten zamiar, poprzez wyraźne podniesienie ręki do czasu zauważenia włączonego kierunkowskazu pojazdu.

3. Kierujący pojazdem ma obowiązek zatrzymać pojazd na przystanku „na żądanie" nawet w przypadku braku sygnalizacji takiej potrzeby, jeżeli na przystanku znajduje się osoba z widoczną niepełnosprawnością ruchową, a także osoba niewidoma lub niedowidząca poruszająca się z białą laską lub psem asystującym.

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 winny być dokonywane w czasie zapewniającym możliwość bezpiecznego zatrzymania pojazdu na przystanku.

§ 8. W przypadku awaryjnego opuszczenia pojazdu poza przystankami podróżni zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.

§ 9. Obsługa pojazdu sygnalizuje zamknięcie drzwi po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wysiadające opuściły pojazd, a wsiadające są wewnątrz pojazdu.

§ 10. 1. W pojeździe mogą zostać wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:

1) osób z dzieckiem na ręku oraz kobiet w ciąży;

2) osób niepełnosprawnych i o ograniczonych możliwościach poruszania się;

3) osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

4) wózków dziecięcych.

2. Podróżni o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3, osoby przewożące dzieci w wózkach dziecięcych oraz osoby starsze w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1705) mają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc określonych w ust. 1.

3. Obsługa pojazdu zobowiązana jest - w razie jednoznacznego zasygnalizowania takiej potrzeby - do udzielenia pomocy osobom wymienionym w ust. 1 pkt 2 i 3 w dostaniu się do pojazdu lub zajęciu w nim miejsca oraz w opuszczeniu zajętego miejsca lub pojazdu.

§ 11. 1. Podróżni zobowiązani są umożliwić ustawienie wózka inwalidzkiego lub dziecięcego w przeznaczonym do tego miejscu jeżeli takie istnieje.

2. Podróżny przewożący bagaż lub zwierzę w miejscu określonym w § 10 ust. 1 pkt 3 lub 4, obowiązany jest, na każde żądanie podróżnego poruszającego się na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym, zwolnić to miejsce i przestawić przewożony bagaż lub zwierzę z zachowaniem przepisów § 15.

3. Jeżeli pojazd jest odpowiednio wyposażony, podróżny poruszający się na wózku inwalidzkim powinien zabezpieczyć się za pomocą pasów bezpieczeństwa.

4. Przewożone wózki dziecięce powinny być ustawione w taki sposób, aby uniemożliwić ich przemieszczenie się w trakcie jazdy. Dziecko jadące w wózku powinno być zabezpieczone przed wypadnięciem z niego.

§ 12. Podróżnemu zabrania się:

1) otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem;

2) podchodzenia do krawędzi platformy przystankowej w momencie podjeżdżania pojazdu na przystanek;

3) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;

4) siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach;

5) siadania na podłodze lub schodach pojazdu;

6) poruszania się na łyżworolkach, wrotkach lub podobnym sprzęcie;

7) zajmowania miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia;

8) prowadzenia podczas jazdy rozmów z kierującym pojazdem, przebywania w kabinie kierującego pojazdem, a także zachowywania się w inny sposób utrudniający prowadzenie pojazdu;

9) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju;

10) nieuzasadnionego dawania sygnału zatrzymania pojazdu;

11) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych;

12)  spożywania  w  trakcie podróży  napojów  alkoholowych,  palenia  tytoniu  i  tzw.  e-papierosów oraz używania środków odurzających;

13) spożywania w pojeździe napojów lub artykułów żywnościowych, jeśli spożycie takie może spowodować zabrudzenie odzieży pozostałych podróżnych lub zanieczyszczenie pojazdu;

14) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń lub wyposażenia;

15) gry na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników i urządzeń nagłaśniających bez zgody operatora lub przewoźnika oraz zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe;

16) żebrania lub prowadzenia sprzedaży obnośnej w pojeździe;

17) nalepiania, bądź wieszania plakatów i ogłoszeń w pojeździe bez zgody przewoźnika lub operatora;

18) rozrzucania lub rozdawania w pojeździe ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody przewoźnika lub operatora;

19) wykonywania innych czynności niż określone w pkt 1-18, mogących narazić osoby trzecie lub ich mienie na obrażenia lub szkody.

§ 13. 1. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak zagrożenie zdrowia lub życia podróżnych albo prowadzącego pojazd, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, prowadzący pojazd uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy pojazdu w celu skorzystania z pomocy Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, jednostek służby zdrowia.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, obsługa pojazdu jest uprawniona do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu i wypuszczeniu podróżnych w miejscu poza wyznaczonymi na trasie przejazdu przystankami, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 

Rozdział 3

Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt

 

§ 14. Podróżny może przewozić wyłącznie rzeczy i zwierzęta niezagrażające bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe.

§ 15. 1. Podróżny może przewozić w pojeździe bagaż ręczny lub zwierzęta, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia bagażu lub zwierząt tak, aby nie utrudniać przejścia i nie narażać na szkodę osób i mienia innych podróżnych, nie zasłaniać widoczności kierującemu pojazdem i nie zagrażać bezpieczeństwu ruchu.

2. Podróżny może przewozić w pojeździe rower, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia roweru w miejscu o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 i 4.

3. Zabronione jest umieszczanie bagażu ręcznego i zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 16. W pojeździe zabroniony jest przewóz :

1) przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie, wyrządzić szkodę innym podróżnym przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. niezabezpieczonych ostrych narzędzi, białej broni, przedmiotów o ostrych krawędziach lub otwartych pojemników ze smarami, farbami itp.);

2) przedmiotów mogących przeszkadzać innym podróżnym lub narażać ich na niewygody;

3) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, o właściwościach wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych przedmiotów lub materiałów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów odrębnych;

4) nabitej broni, z wyjątkiem broni przewożonej przez osoby, których zasady postępowania określają odrębne przepisy;

5) przedmiotów wywołujących uczucie odrazy;

6) przedmiotów, których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów odrębnych.

§ 17. Zabronione jest przewożenie zwierząt, z wyjątkiem:

1) małych zwierząt domowych innych niż psy, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo podróżnych i zwierząt;

2) psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla podróżnych oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) zasady przewożenia określone w pkt 2 nie dotyczą psów asystujących w rozumieniu przepisów odrębnych oraz psów pełniących określone funkcje wynikające z przepisów odrębnych.

§ 18. 1. Podróżny zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem (w tym również rowerem) lub zwierzęciem w czasie podróży oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.

 

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

 

§ 19. Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu podaje się do wiadomości podróżnych poprzez wywieszenie w pojeździe.

 

 

 

Wyszukiwarka
rozwiń
Baner Facebook F.png
Baner_punkty.png
baner_260_75.png
logo_e-podroznik.JPG
logo-color-260-120_w_k.png
Rozklad_wizualizacja.png
Baner_www_Ebilet_black.png
menu »
Uslugi_baner_reklama.png
ban_praca.jpg
ban_bip.jpg
SKP_baner.png
Uslugi_baner_sz.jpg
PFP_2018_poziom_260px.jpg
ekojanosik_baner.png
image001.jpg
Gepard_Biznesu_2017_baner260px.jpg
Baner_2017.png
Blues_w_autobusie_baner_D.png